Risatino Infalda, Perlato Royal Coreno

Risatino Infalda, Perlato Royal Coreno.